Ubytovací poriadok

Hostia ubytovaní v objekte ATC Varín sú povinní sa oboznámiť s ubytovacím poriadkom a nasledovne ho počas pobytu aj dodržiavať.

Prevádzkovateľ zariadenia ATC Varín môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási a vopred objedná termín pobytu:
 • telefonicky +421 911 49 42 42
 • emailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
Pri objednávke presne určí stanovený počet dní strávených v ubytovacom zariadení a počet osôb. Zároveň odsúhlasí celkovú cenu za pobyt, čo potvrdí zaplatením zálohy na účet prevádzkovateľa.
Hosť sa pri vypĺňaní rezervačného formulára ubytovania na www.atcvarin.sk zaväzuje uvádzať úplné a pravdivé informácie.
Pri príchode hosť ihneď predloží prevádzkovateľovi/zamestnancovi na recepcii svoj platný doklad totožnosti (pas alebo občiansky preukaz) za účelom evidencie prechodného pobytu.
Prevádzkovateľ nie je povinný ubytovať hosťa, ktorý nepreukáže svoju totožnosť.
Nasledovne hosť dorovná účet za rezervovaný pobyt a uhradí turistický poplatok vo výške 0,40 eur/ 1 osoba / 1 noc podľa vyhlášky OÚ Varín.
CHECK IN   v deň príchodu sa hosť môže ubytovať v čase od 14.00 hodiny do 20.00 hodiny (neplatí pre karavanové miesta a miesta na stanovanie).
CHECK OUT  v deň odchodu musí hosť opustiť ubytovanie v čase od 8:00 do 10.00 hodiny, pokiaľ nie je s prevádzkovateľom dohodnutý inak.
Hosť si vo vlastnom záujme pri príchode na chatku prekontroluje jej stav a funkčnosť zariadení ako aj vybavenie a prípadné závady ihneď nahlási na recepcii areálu.
Hosť zodpovedá za škodu spôsobenú na zariadení chatky a škodu spôsobenú v areáli ATC Varín, ktorú spôsobí svojim zavineným konaním, konaním osôb ubytovaných na základe jeho objednávky a návštev hosťa v plnej výške.
Za peniaze a cenné veci, ktoré sa nachádzajú v celom areáli ATC Varín prevádzkovateľ nezodpovedá.
Ubytovaní hostia ATC Varín sú povinní:
 • Pri odchode z každej chatky a z celého obytného priestoru uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá, zamknúť vchodové dvere.
 • Po ukončení pobytu vyzliecť posteľné prádlo.
 • Riadne užívať priestory určené k ubytovaniu, dodržiavať čistotu v celom objekte ako aj v areáli a spoločenských priestoroch.
 • Nahlásiť návštevy ubytovaných hostí na recepcii.
 • Po ukončení pobytu vrátiť kľúče od jednotlivých chát na recepcii.
 • Dodržiavať nočný pokoj v čase od 22:00 – 06:00 hodiny.
 • Uhradiť spôsobenú škodu vo vybavení alebo zariadení ubytovacích priestorov, pokiaľ hosť nepreukáže, že túto škodu nezavinil on sám.
 • Dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, v prípade porušenia má prevádzkovateľ areálu ATC Varín právo odstúpiť pred uplynutím dohodnutého termínu ubytovania.
Ubytovaní hostia ATC Varín majú právo:
 • Používať zariadenie chát s príslušenstvom a spoločenskými priestormi, ktoré sú im plne k dispozícii.
 • Na reklamáciu, ak služby ubytovacieho zariadenia neboli poskytnuté v dohodnutom rozsahu alebo kvalite.
 • Vyjadriť svoje pripomienky, inšpirácie na zlepšenie služieb a uverejniť ich v knihe sťažností a prianí umiestnenej na recepcii areálu.
V priestoroch jednotlivých chát ATC Varín je zakázané: 
 • Fajčenie v interiéri ubytovacieho zariadenia
 • Zakladanie ohňa v areáli okrem miesta určeného na založenie ohňa (gril, ohnisko)
 • Poškodzovanie zariadenia chát
 • Premiestňovanie nábytku v konkrétnych izbách
 • Používanie vlastných elektrických spotrebičov (okrem spotrebičov určených k osobnej hygiene)
 • Vykonávať akýkoľvek zásah do elektrickej inštalácie, vrátane manipulácie s kúrením v jednotlivých izbách (výmena tepelných telies na sociálnom zariadení)
 • Prechovávať v zariadeniach domáce zvieratá alebo cudzie - nenahlásené osoby
 • Ubytovať sa s hosťom postihnutým infekčným ochorením.
Práva a povinnosti prevádzkovateľa ATC Varín: 
 • Prevádzkovateľ má právo ubytovať hosťa, ktorý sa preukáže platným cestovným pasom, občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti.
 • Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od ubytovania, ak hosť hrubo porušuje povinnosti, ak v ubytovacom zariadení porušuje dobré mravy.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá sa peniaze a cennosti nachádzajúce sa v zariadení ATC Varín, ktoré sú majetkom hosťa.
 • Prevádzkovateľ je povinný odovzdať hosťom priestory vyhradené k ubytovaniu v stave spôsobilom na riadne užívanie a zaistiť mu nerušený výkon jeho práv v súlade s ubytovaním.
 • Prevádzkovateľ je povinný dbať na odstránenie vopred oznámených škôd a závad bez zbytočných prieťahov, taktiež zodpovedá za technický a hygienický stav ubytovacieho zariadenia.
 • S akýmkoľvek problémom alebo požiadavkou sa stačí obrátiť na prevádzkovateľa kempu, na recepciu, alebo v čase neprítomnosti využiť naše telefónne číslo. Budeme radi, keď nás na nedostatky upozorníte.
 • Tento ubytovací poriadok bol schválený prevádzkovateľom, je platný a účinný od 01.05.2018 a je dostupný k nahliadnutiu na recepcii ATC Varín.
Hygienický poriadok a nakladanie s odpadmi v areáli ATC Varín: 
 • Po každej výmene ubytovaných hostí sú chatky vydenzifikované a vyčistené.
 • V každej chatke sa nachádza čistá posteľná bielizeň a uteráky, ktoré sú po každom odchode hostí menené za čisté, v kuchyni sa nachádzajú utierky aj čistiace prostriedky na riad.
 • Ubytovaní hostia sa počas svojho pobytu starajú o poriadok a čistotu v chatkách.
 • Hosť je povinný odpadky odkladať do odpadkových košov, ktoré sa nachádzajú v kuchyni, sociálnom zariadení a v areáli autokempingu.
 • Odpadky a pozostatky z jedla sa nesplachujú do WC, nakoľko dochádza k zapchatiu odtoku.

V našom areáli autokempingu netvoríme zbytočný odpad! Chránime si prírodu a snažíme sa triediť odpad, preto Vás prosíme rešpektovať to. Pri vstupe do kempu pri recepcií nájdete kontajnery s triedeným odpadom.

 
recepcia
+421 911 49 42 42
napíšte nám
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
kontaktujte nás
09:00 - 16:00

Free Call

1900-106-0608

Monday - Friday

09:00 AM - 06:00 PM